Các địa phương trong tỉnh Gia Lai thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3)

Cập nhật 14/9/2022, 16:09:37

Nhằm khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp người dân thuận tiện trong việc kê khai các thông tin cá nhân, các địa phương trong tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.gialai.gov.vn) bảo đảm việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân và tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công. Hồ sơ sau khi được tiếp nhận đầy đủ sẽ được UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trong trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì sẽ trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo./.

Thiên Thanh, R’Piên


Lượt xem: 7

Trả lời