Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 10-5-2023

10/5/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 08 đến ngày 10/05/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 8-5-2023

08/5/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 05 đến ngày 07/05/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 5-5-2023

05/5/2023

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 03-04/05/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 3-5-2023

03/5/2023

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 01-02/05/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 1-5-2023

01/5/2023

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 28-30/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 28-4-2023

28/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 26 đến ngày 27/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 26-4-2023

26/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 24 đến ngày 25/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 24-4-2023

24/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 21 đến ngày 23/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 21-4-2023

21/4/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 19 đến ngày 20/04/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng