Giảm nghèo bền vững

RSS

Giảm nghèo bền vững 6-6-2024

06/6/2024

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Mang nước sạch đến với người nghèo Chư Păh
– Ia H’Rú giảm nghèo từ những mô hình sinh kế

Giảm nghèo bền vững 02-5-2024

02/5/2024

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025
– Đồng bộ các giải pháp giảm nghèo ở huyện Ánh hùng

Giảm nghèo bền vững 4-4-2024

04/4/2024

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Hỗ trợ hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững
– Ia Ko – Nhiều khó khăn trong giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững 7-3-2024

07/3/2024

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Giảm nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS ở Gia Lai – Cần giải pháp đồng bộ
– Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giảm nghèo

Giảm nghèo bền vững 01-2-2024

01/2/2024

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung
– Cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững tại các xã nông thôn mới
– Vận dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác giảm nghèo