Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Cập nhật 09/6/2023, 10:06:04

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 156 ngày 02/6/2023 thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Theo đó, 07 nhiệm vụ và giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đề ra, đó là: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới; Củng cố, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương đối tác truyền thông và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm; Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về ngoại giao kinh tế; Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

Để thực hiện đạt Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ của Kế hoạch này, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác ngoại giao kinh tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định./.


Lượt xem: 3

Trả lời