Huyện Đức Cơ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghe quán triệt chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Cập nhật 15/4/2014, 10:04:42

Huyện ủy Đức Cơ vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện nghe quán triệt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 

Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức năm 2014 nêu rõ, những cán bộ đảng viên phải là những người gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, cán bộ đảng viên phải tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề trên, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản trong đó phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, đảng bộ các xã, thị trấn, các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy sẽ tổ chức triển khai chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Minh Châu (Đài TT-TH Đức cơ)


Lượt xem: 53

Trả lời