Gia Lai lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 30/3/2023, 17:03:57

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trong điều kiện nguồn lực thực hiện các chương trình còn hạn chế; tỉnh Gia Lai sẽ lồng ghép chính sách, tích hợp các nguồn lực để thực hiện các chương trình này.

Theo đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35 ngày 09/12/2022 quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, lồng ghép các nguồn vốn lấy mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới làm trung tâm để ưu tiên bố trí các nguồn lực thực hiện; ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình MTQG để hoàn thành các tiêu chí về nghèo đa chiều, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; ưu tiên nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện nghèo và các xã đạt dưới 15 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Dự kiến tổng nguồn lực thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 là hơn 46.000 tỷ đồng (trong đó, Chương trình xây dựng NTM hơn 40.204 tỷ đồng; Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi hơn 4.896 tỷ đồng và Chương trình Giảm nghèo bền vững hơn 905 tỷ đồng)./.

Mỹ Tiến – Minh Trung


Lượt xem: 9

Trả lời