Trên 210.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cập nhật 24/9/2018, 16:09:03

Tính từ năm 2016 đến tháng 7/2018, tổng nguồn vốn huy động trển khai xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước là trên 210.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương gần 20.000 tỷ, vốn ngân sách địa phương gần 35.000 tỷ; còn lại là vốn lồng ghép và huy động đóng góp của cộng đồng, người dân.

Từ nguồn lực trên đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; làm thay đổi diện mạo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đến hết tháng 7/2018, cả nước đã có 3.420 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 2.541 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 53 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có 27 đơn vị thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến đến hết năm 2018 có ít nhất 40% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 351 xã so với cuối năm 2017. Bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí; đối với 51 tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 13,66 tiêu chí/xã./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 20

Trả lời