Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Cập nhật 03/6/2020, 15:06:42

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1143 chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung ứng và sử dụng các dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần đảm bảo an ninh thông tin trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm; chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính./.

 Bích Thủy,  Xuân Huy


Lượt xem: 10

Trả lời