Đak Pơ sơ kết vụ Mùa và triển khai vụ Đông Xuân.

Cập nhật 09/11/2018, 14:11:52

UBND huyện Đak Pơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết vụ Mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019.

Trong vụ Mùa năm 2018, toàn huyện Đak Pơ gieo trồng được 16.332, 9 ha cây trồng các loại, đạt trên 100% kế hoạch, tăng 1,24% so với cùng kỳ. Năng suất các loại cây trồng đều tăng. Các loại dịch bệnh trên cây trồng được hạn chế. Về chăn nuôi, không có dịch bệnh xảy ra, số lượng đàn gia súc gia cầm giảm so với cùng kỳ năm trước, do giá cả các sản phẩm chăn nuôi giảm, nên người dân ít tái đàn. Về kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2018 – 2019, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng của toàn huyện dự kiến thực hiện là 7.109 ha. Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt là 868 ha, cây tinh bột 1.183 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.576 ha, cây thực phẩm 2.762 ha, cây hằng năm khác 490 ha, và cỏ chăn nuôi 230 ha.. Bên cạnh việc duy trì diện tích trồng các cây vụ Đông – Xuân truyền thống, huyện tăng cường đầu tư hỗ trợ để khuyến khích mở rộng diện tích các cây trồng có hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người nông dân như cây chanh dây, cây dứa…

Nguyễn Hiền – Văn Dũng


Lượt xem: 14

Trả lời