Triển khai Nghị quyết số 43/2022 ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 29/3/2023, 15:03:00

Xét Công văn số 563 ngày 17 /3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan triển khai Nghị quyết 43/2022 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 563.

Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 43/2022 của HĐND tỉnh.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho các thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đúng quy định./.


Lượt xem: 9

Trả lời