Sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả quan trọng qua 10 năm triển khai nghị quyết về tam nông.

Cập nhật 13/7/2018, 09:07:00

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nền sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những chuyển dịch hợp lý và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 530.000 ha các loại cây trồng, tăng hơn 25% so với năm 2008. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cau su, hồ tiêu, cà phê và các loại cây lương thực, thực phẩm. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được người dân chú trọng và đang mở rộng việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó mà giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai tính đến cuối năm 2017 đã đạt gần 25.000 tỷ đồng; trong đó, ngành trồng trọt đạt gần 21.800 tỷ, tăng trên 66% so với năm 2008./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 27

Trả lời