Giai đoạn 2014-2019, bình quân mỗi năm Gia Lai giảm 6,37% tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS

Cập nhật 12/11/2019, 20:11:13

Bình quân mỗi năm Gia Lai giảm 6,37% tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS

Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc cũng như các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào DTTS như chính sách trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền; chính sách làm nhà ở cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chính sách định canh định cư… đã và đang góp phần tạo điều kiện cho hộ đồng bào DTTS trong tỉnh Gia Lai ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Kết quả trong giai đoạn 2014-2019, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS của tỉnh giảm 6,37% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh. Cụ thể, năm 2015 số hộ nghèo người DTTS của tỉnh là 53.573 hộ (chiếm tỷ lệ 40,18% tổng số hộ DTTS toàn tỉnh) thì đến năm 2016 giảm còn 47.133 hộ (chiếm tỷ lệ 34,49%); năm 2017 giảm còn 39.217 hộ (chiếm tỷ lệ 22,77%); và đến cuối năm 2018 giảm còn 30.441 hộ (chiếm tỷ lệ 21,07%)./.

Mỹ Tiến – R’Piên.


Lượt xem: 21

Trả lời