Binh đoàn 15 mở các lớp bồi dưỡng tiếng các dân tộc thiểu số

Cập nhật 10/11/2022, 16:11:33

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 chú trọng bồi dưỡng tiếng các dân tộc thiểu số cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Binh đoàn 15 đã mở 05 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai và tiếng một số dân tộc thiểu số khác cho gần 300 học viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc. Thời gian mỗi lớp bồi dưỡng 05 tháng. Các học viên tham gia các lớp bồi dưỡng được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ, chữ viết và thực hành nói, giao tiếp bằng tiếng các dân tộc thiểu số. Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, chủ yếu trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên – nơi có rất nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống. Hiện có hơn 8.000 công nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số đang nhận khoán chăm sóc, khai thác cao su, cà phê trong Binh đoàn nên việc mở các lớp bồi dưỡng tiếng các dân tộc thiểu số là rất thiết thực; giúp cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị thuận lợi trong việc giao tiếp, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tham gia triển khai tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; qua đó tăng cường xây dựng thế trận lòng dân và đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt./.

 CTV Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)


Lượt xem: 2

Trả lời