Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cập nhật 14/11/2022, 16:11:36

Cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hoá phương thúc chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số… là một trong những yêu cầu, mục tiêu chính trong Kế hoạch số 2547 UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành về Triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc triển khai Kế hoạch này nhằm thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 131 ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai các nhóm nội dung: Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính; hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến về công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực để thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời và hiệu quả./.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 11

Trả lời