Dự kiến bố trí hơn 3.410 tỷ đồng vốn tín dụng để thực hiện xây dựng NTM tại Gia Lai trong năm 2023

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:45

Dự kiến bố trí hơn 3.410 tỷ đồng vốn tín dụng để thực hiện xây dựng NTM tại Gia Lai trong năm 2023

Cùng với nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp, vốn ngân sách địa phương các cấp, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp và vốn huy động từ người dân, cộng đồng; dự kiến nguồn vốn tín dụng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2023 khoảng hơn 3.410 tỷ đồng (trong khi đó nguồn vốn này trong năm 2022 chỉ đạt hơn 572 tỷ đồng). Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; nguồn vốn tín dụng này ưu tiên cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở…nhằm góp phần giúp các địa phương hoàn thành một số tiêu chí và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM theo đúng lộ trình./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời