Đảng bộ Khối Chính quyền Thành phố Pleiku tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).

Cập nhật 22/9/2013, 08:09:57

Đảng bộ Khối Chính quyền Thành phố Pleiku vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho hơn 300 cán bộ đảng viên, Công chức, Viên chức các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố. 

Tại hội nghị các Cán bộ, Công chức, Viên chức được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) gồm các chuyên đề như: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tình hình sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp thu ý kiến của nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020.

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 giúp cho cán bộ Công chức, Viên chức của Thành phố nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, quyết định được Hội nghị Trung ương 7 ban hành,  làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với cơ quan đơn vị và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống./  

Ctv: Thanh Truyền – Thế Chiến


Lượt xem: 114

Trả lời