Thông báo

RSS

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai – Lần thứ 8, năm 2016- 2017

19/7/2016

Thực hiện Quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số: 458/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: “Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 8, năm 2016- 2017”.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi gồm những điều khoản sau:

Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/5/2016

Nhằm tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo tinh thần Chỉ thị số 2956 năm 2016 của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/4/2016

Nhằm tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo tinh thần Chỉ thị số 2956 năm 2016 của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: