Thông báo của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Cập nhật 22/4/2016, 10:04:39

Để thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung sau:

 

1.Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 08 ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng khiếu nại tập thể, vượt cấp để tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng; Công văn số 411 ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân; Công văn số 1288 ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4658 ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức tiếp công dân vào sáng thứ 7 hàng tuần và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

2.Người đứng đầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh phải thường xuyên và trực tiếp tổ chức đối thoại với công dân, không được né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ cho cấp dưới. Xử lý, trả lời đơn của công dân đúng thể thức, đúng thời gian quy định.

3.Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND tỉnh các cơ quan, địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

4.Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Văn bản tham mưu, đề xuất gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/5/2016./.

 

BT: Bích Thủy


Lượt xem: 98

Trả lời