Thông báo

RSS

CÔNG ĐIỆN KHẨN số 04 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

30/1/2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN số 04 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Công điện khẩn số 03 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

30/1/2021

Công điện khẩn số 03 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612