Thông báo

RSS

Công văn số 2920 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

31/8/2020

Công văn số 2920 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.