Huyện Chư Prông tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2022

Cập nhật 16/12/2022, 14:12:18

Huyện Chư Prông vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022.

Thông qua tập huấn nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt kết quả theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân./.

Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)


Lượt xem: 9

Trả lời