Hội nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Gia Lai, lần thứ nhất, năm 2023

Cập nhật 30/3/2023, 17:03:47

Chiều 30/3, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Gia Lai, lần thứ nhất, năm 2023. Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Gia Lai đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp nghiêm túc thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 302.006 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá; 1361 thôn, tổ dân phố và tương đương được công nhận Khu dân cư văn hoá; có 16/38 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 1.359 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá…

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên chuyển biến tích cực; các nội dung của Phong trào được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo của tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến, góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:  Sở VH,TT&DL – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thống nhất lại các nội dung; thông tin, số liệu đảm bảo tính chính xác. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh để việc bình xét các danh hiệu văn hoá đúng thật chất, không chạy theo số lượng. Đồng thời, đổi mới hình thức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” và Kế hoạch Số 15 của Tỉnh uỷ Gia Lai . Phấn đấu hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, tiếp tục đưa Phong trào “TDĐKXDĐSVH” lan toả, thấm sâu vào đời sống xã hội../.

Kim Ngân – R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời