Đẩy mạnh triển khai các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030

Cập nhật 15/9/2022, 01:09:58

Đẩy mạnh triển khai các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030.

Để tiếp nối phong trào xây dựng các mô hình học tập ở mức độ cao hơn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy manh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng các mô hình học tập nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung cốt lõi hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trọng tâm trong giai đoạn 2021-2030 là tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua với 5 mô hình học tập. Theo đó, 4 mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đã triển khai giai đoạn 2016-2020; riêng mô hình “Công dân học tập” mới thí điểm và trong năm nay sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc. Năm 2020-2021, tỉnh Gia Lai đã triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” ở 3 địa phương là thành phố Pleiku, huyện Đak Đoa và Chư Sê./.

Kim Châu, Mạnh Hà


Lượt xem:

Trả lời