Chính sách dân tộc – Mục tiêu và giải pháp đặt ra

Cập nhật 26/12/2022, 16:12:39

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chính sách rất quan trọng, mang tính tổng thể, nguồn lực đầu tư lớn, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mức bình quân chung của cả nước, phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn và đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn… Tại tỉnh Gia Lai, chương trình đề ra mục tiêu, nhiêm vụ, giải pháp cụ thể nào, THGL sẽ đề cập trong phóng sự sau.

Nhiệm vụ cụ thể được triển khai theo 10 Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình…

Một số mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025: Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm bình quân trên 3% (áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 – 2025). Về thu nhập, mức thu nhập bình quân của đồng bào DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020. Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, hoàn thành cơ bản 100% công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 95% số hộ di cư không theo quy hoạch; giải quyết cơ bản 100% tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS…

Về lao động, việc làm, phấn đấu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS; phấn đấu đạt trên 80% người lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề.

Về đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đào tạo, quy hoạch, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các DTTS tại chỗ; 100% đơn vị hành chính cấp xã vùng đồng bào DTTS&MN có cán bộ phụ trách công tác dân tộc; đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương…

Về văn hóa, tiếp tục bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 65% di sản văn hóa truyền thống được kiểm kê, sưu tầm; 100% di tích xếp hạng được bảo vệ và chống xuống cấp; 30% điểm du lịch được hỗ trợ đầu tư, khai thác song song với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống… Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 hơn 5.919 tỷ đồng…

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã ban hành Chương trình hành động, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 với 9 nhóm mục tiêu và xác định mục tiêu đến năm 2030 với 6 nhóm mục tiêu cụ thể. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chương trình đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến…

UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao vai trò tham mưu trong tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường công tác phối hợp để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Xác định phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện, nội dung công việc, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong khai thực hiện Chương trình đảm bảo đồng bộ, tuân thủ đúng quy trình, quy định của Nhà nước…

Trong chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai cuối tháng 4/2022, đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nhấn mạnh: Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, chính sách dân tộc, không chỉ của năm 2022 mà cả giai đoạn từ nay đến năm 2025 còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra. Đề cập đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đồng chí đưa ra một số lưu ý:

Đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: “Hiện nay, Đảng, Nhà nước đang triển khai 3 chương trình mục tiêu tập trung vào 1 địa bàn, khác nhau về đối tượng, đều là nguồn lực của Nhà nước, địa phương, Trung ương. Vấn đề quan trọng nhất là phối hợp sử dụng cho hợp lý. Nếu liên quan đến nông thôn mới, có chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó, có chương trình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để người dân tham gia cùng Nhà nước rất quan trọng, do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, có như thế mới thành công”.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai và khảo sát thực tế hiện nay cho thấy, khi triển khai một số chương trình, tiểu dự án cũng đang nảy sinh những khó khăn từ cơ sở, như: Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Chủ tịch UBND xã Ia Kêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Vấn đề hỗ trợ đất sản xuất bằng cách chuyển đổi nghề, là hộ nghèo thì không có tích lũy nguồn vốn, gia đình rất khó khăn, nguồn lực của dân, kinh phí của dân để đối ứng thì không có, cũng chủ yếu thực hiện trên nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ thôi. Thì hiện nay đang vướng trong vấn đề chuyển đổi nghề.

Để chương trình được triển khai đảm bảo đúng quy định, hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở về các nội dung, kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện đề án tổng thể và theo từng giai đoạn…

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chương trình có nguồn lực lớn, có lộ trình, bước đi cụ thể cho từng giai đoạn, do đó được đặt nhiều kỳ vọng cho sự đổi thay căn bản và mạnh mẽ vùng DTTS và miền núi …

Già làng Hmrik – Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai nói: “Tôi mong rằng, Chính phủ, các vị lãnh đạo quan tâm kịp thời, nhất là chính sách dân tộc, mong trong năm tới, triển khai đến trực tiếp để Nhân dân được tiếp cận một cách nhanh chóng trong việc xây dựng, phát triển đời sống Nhân dân”…

Song Nguyễn, Ksor Tuối


Lượt xem: 8

Trả lời