Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

Cập nhật 17/10/2019, 14:10:35

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 Theo đó, điều kiện để xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khi xã đạt các yêu cầu sau: Được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Đạt chuẩn 12/12 tiêu chí chung và 1/5 tiêu chí lựa chọn trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định này; Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2540 ngày 30/12/2016 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là căn cứ để đánh giá mức độ các tiêu chí, chỉ tiêu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lê Thư, Minh Trí

 


Lượt xem: 20

Trả lời