Trên 905 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 31/3/2023, 09:03:57

Trên 905 tỷ đồng là tổng nhu cầu vốn để triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gồm: vốn đầu tư phát triển gần 320 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 580 tỷ đồng và vốn huy động khác gần 4,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là ngân sách trung ương gần 820 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh Gia Lai đối ứng 10% trên tổng số vốn trung ương phân bổ cho địa phương là gần 82 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ từ trung ương, tỉnh Gia Lai đã phân khai vốn hàng năm cho từng địa phương để triển khai thực hiện các dự án theo quy định. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu cho các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn và huyện nghèo Kông Chro nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem:

Trả lời