Năm 2022, Gia Lai đã thực hiện tinh giản biên chế cho 114 đối tượng theo các Nghị định của Chính phủ

Cập nhật 08/2/2023, 16:02:05

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2022, các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Lũy kế đến nay, 63 tỉnh/thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107 và 108 của Chính phủ. Tại tỉnh Gia Lai, năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, phòng chuyên môn theo quy định. Qua sắp xếp, các sở, ngành đã giảm được 21 phòng chuyên môn và tương đương, đạt tỷ lệ giảm 18,42%; đối với cấp huyện đã giảm được 18/220 phòng chuyên môn, đạt tỷ lệ giảm 8,18%. Bên cạnh đó năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế cho 114 đối tượng theo các Nghị định của Chính phủ./.

Thiên Thanh, R’Piên


Lượt xem: 26

Trả lời