Huyện ủy Chư Sê: hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15, khóa VIII (mở rộng).

Cập nhật 16/12/2013, 06:12:20

Huyện ủy Chư Sê vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành  khóa VIII (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh  – quốc phòng năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 

 

Huyện ủy Chư Sê: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 15, khóa VIII (mở rộng).

 

Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, huyện Chư Sê vẫn đạt được những kết quả khả quan. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 1.899 tỷ đồng, đạt 99,8% so với Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,8%, tổng thu ngân sách nhà nước 145 tỷ đồng. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện hơn 20.000 ha cây trồng các loại, tổng sản lượng lương thực hơn 29.000 tấn; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, triển khai tích cực, đạt kết quả khả quan. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản ổn định và giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và khó khăn tồn tại, hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2014./.

                                                                                        

Mỹ Đức.(Đài Chư Sê)


Lượt xem: 41

Trả lời