Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Cập nhật 20/6/2019, 21:06:57

Sáng nay (20/6), Hợp phần Chính sách xã hội- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo và cán bộ Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và 9 xã trong dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được tập huấn về phương pháp và công cụ sử dụng trong lập kế hoạch dựa trên kết quả có nội dung liên quan đến trẻ em như công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đáp ứng quyền trẻ em, phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng mục tiêu và các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội… Thông qua Hội thảo cũng thảo luận và thống nhất các nội dung và các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em để đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 như số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp tại cộng đồng, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục… Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần đổi mới, tăng cường hiệu quả của công tác lập kế hoạch đối với sự phát triển của trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Ngô Thanh; Minh Trí


Lượt xem: 8

Trả lời