Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khoá III ( Mở rộng)

Cập nhật 17/7/2018, 08:07:08

Chiều ngày 16/7, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khoá III ( Mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Các doanh nghiệp đã tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức; xây dựng, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường; triển khai có hiệu quả 2 chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và “An sinh xã hội”. Theo báo cáo, tổng doanh thu các doanh nghiệp trong Khối (ngoài lĩnh vực ngân hàng) đạt trên 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 196 tỷ đồng, nộp ngân sách cho tỉnh ước hơn 470 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. 6 tháng đầu năm đã chuẩn y kết nạp Đảng cho 39 quần chúng ưu tú, công nhận đảng viên chính thức cho 70 đảng viên dự bị. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh giữ vững tốc độ tăng trưởng; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân./.

Kim Châu, Cao Duy


Lượt xem: 20

Trả lời