Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng – nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ

Cập nhật 05/3/2021, 13:03:59

Đây không chỉ là thành tố đầu tiên trong chủ đề của Đại hội XIII mà còn là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng của Đảng trong giai đoạn tới về công tác này.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt và là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của Đảng trong mọi giai đoạn. Bởi kết quả của công tác này quyết định trực tiếp đến sức mạnh, uy tín và sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ và sự phát triển của đất nước cũng như niềm tin của nhân dân.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: TTXVN

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” không chỉ là thành tố đầu tiên trong chủ đề của Đại hội XIII mà còn là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng của Đảng trong giai đoạn tới về công tác này.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Đảng coi trọng và đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở vị trí “then chốt” và xứng tầm như tại Đại hội XIII vừa là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước đó nhưng đồng thời cũng có những bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội XIII của Đảng cũng yêu cầu phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện trên 5 phương diện: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Và để có thể xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, trước hết phải bắt đầu từ mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ - Ảnh 2.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Tại Đại hội XIII, Đảng đã nhận định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII được đặc biệt coi trọng, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đạt được kết quả toàn diện; giúp Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn.

Kết quả vừa qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để công việc “then chốt” của Đảng sẽ tiếp tục đạt những hiệu quả toàn diện hơn nữa, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Đây không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng mà còn là mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Theo VTV


Lượt xem: 9

Trả lời