Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật 09/1/2022, 07:01:03

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 60thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

 Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư gắn với thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xác định rõ nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư phải bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt và tăng cường kiểm tra, giám sát, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Cuộc vận động./.

           Hà Đức


Lượt xem: 8

Trả lời