Giới thiệu

RSS

Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 1 tỷ đồng/dự án

24/8/2023

Theo Thông tư 55/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phát triển dược liệu quý về chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí của hoạt động và không quá 1 tỷ đồng/dự án.

Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua

18/8/2023

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước. Với mục tiêu đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào rộng khắp, hướng về cơ sở góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Công trình “Nước sạch trao buôn” phát huy hiệu quả tích cực

18/8/2023

Dự án “Nước sạch trao buôn” do Tổ chức ASIF – Một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu nâng cao hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam tài trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã mang lại hiệu quả tích cực. Phóng sự được thực hiện tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro.

Gia Lai: Ước dân số đạt 1.656.643 người vào năm 2025

18/8/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 60 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, hiện từ 2018 đến nay, tỉnh Gia Lai đã đề ra 8 mục tiêu cụ thể về công tác phát triển dân số trong tình hình mới.

Huyện Ia Grai có 7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

17/8/2023

UBND huyện Ia Grai vừa thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCop năm 2023. Tham gia Hội đồng có đại diện Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện Ia Grai.