Gia Lai: Trên 20,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật 28/11/2023, 10:11:42

Năm 2023, Gia Lai được phân bổ hơn 20 tỷ 741 triệu đồng để thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 18 tỷ 882 triệu đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ 1 tỷ 859 triệu đồng. Ngồn vốn hỗ trợ này đã được phân bổ các địa phương, sở, ngành liên quan để thực hiện các tiểu dự án gồm: Phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; truyền thông về giảm nghèo đa chiều; giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Riêng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí 20 tỷ 452 triệu đồng đã được phân bổ 17 huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về các quy định định như: mức hỗ trợ cụ thể cho 01 dự án/phương án phát triển sản xuất; tỷ lệ hỗ trợ và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án chưa hợp lý và chưa phù hợp với tình tình thực nên việc triển khai dự án tại các địa phương bị chậm so với tiến độ đề ra. Hiện nay, các Sở, ngành liên quan đang tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

 Ngọc Hà – Phi Long


Lượt xem: 2

Trả lời