Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư về nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Cập nhật 27/11/2023, 06:11:47

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt.

Mang giá trị cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách đã thể hiện rõ đường lối và bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam qua tầm nhìn, tư duy, quan điểm chỉ đạo chiến lược, toàn diện của Người đứng đầu Đảng ta.

Cuốn sách đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề đối ngoại gồm hơn 800 trang, chia làm 3 phần. Tuyển chọn 86 các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện…của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề này trong nhiều năm công tác trên các cương vị khác nhau, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, cũng như góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác đối ngoại.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết: ”Chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển của cái đường lối đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” rất đặc sắc và những nội dung chính của đường lối đối ngoại, qua đó cũng thấy được đóng góp cá nhân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định nhiều đường lối, chủ trương và xử lý nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng của Việt Nam”.

”Cuốn sách đã hệ thống hóa và khái quát hóa tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo và những định hướng lớn cho công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cuốn sách đã nêu bật bản sắc và giá trị cốt lõi xuyên suốt trong tư duy và đường lối đối ngoại của Đảng ta mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư”, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Cuốn sách đã giúp nhìn lại lịch sử dân tộc, đặc biệt là hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó chỉ rõ sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, phát triển trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh rất đặc sắc và độc đáo, riêng có của Việt Nam.

Nhiều học giả, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu quốc tế đã đánh giá cao vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Theo ông Daniel Cirera, nhà nghiên cứu Khoa học chính trị: ”Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có nhắc tới sự vững chắc của thân tre và chiều sâu của cội rễ. Ngay cả khi có giông bão tre vẫn đứng vững vì nó có thân chắc khỏe và bộ rễ sâu. Chúng ta nhìn thấy ở hình tượng này sự đồng nhất với dân tộc Việt Nam trong lịch sử, ở khả năng kết hợp giữa đấu tranh, sử dụng vũ lực để tự vệ, với đàm phán, ứng biến linh hoạt”.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, là cuốn cẩm nang rất cần thiết để giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời