Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn

Cập nhật 15/12/2015, 08:12:43

     UBND tỉnh vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô trên địa bàn tỉnh. Nội dung sửa đổi, bổ sung Mục c, Điểm 3, Điều 1 của Quyết định số … Continue reading “Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn”

     UBND tỉnh vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô trên địa bàn tỉnh. Nội dung sửa đổi, bổ sung Mục c, Điểm 3, Điều 1 của Quyết định số 02 ngày 2/3/2011 của UBND tỉnh như sau: Ngoài khoản hỗ trợ do tỉnh cấp, tùy theo điều kiện ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố và điều kiện cụ thể của các địa bàn nếu có trên 50% đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thì ngân sách huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thêm không quá 100 triệu đồng/ km; phần còn lại các huyện, thị xã, thành phố huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác gồm đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đứng chân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công lao động, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu xây dựng…

    Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương để lựa chọn kết cấu mặt đường cho phù hợp theo đúng hồ sơ thiết kế định hình do Sở Giao thông vận tải ban hành, không được lập hồ sơ thiết kế, dự toán mới khác làm tăng chi phí xây dựng./.

Kim Châu


Lượt xem: 46

Trả lời