Chỉ thị của UBND tỉnh về việc t/c cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh

Cập nhật 30/1/2016, 09:01:40

Để cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể của tỉnh có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông, các huyện, thị, thành phố tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo luật định; nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội…để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của các cơ quan, tổ chức và công dân trong thực hiện công tác bầu cử. Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cụ thống kê các huyện, thị, thành phố cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2015 tại từng huyện, thị xã, thành phố và từng xã, phường, thị trấn để làm căn cứ phân chia đơn vị bầu cử, tính số lượng bầu cử đại biểu HĐND của tỉnh trong từng đươn vị hành chính.

Chỉ thị cũng giao các Sở Giao Thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Công ty Điện lực Gia Lai, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo kinh phí, giao thông, thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh trật tự… trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22/5/2016. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh.

Chỉ thị cũng đề nghị UB MTTQ VN và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện của nhân dân./.

                                                    

BT: Lê Thư


Lượt xem: 22

Trả lời