Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và hy vọng

Cập nhật 03/2/2021, 19:02:31

Thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đánh dấu mốc son chói lọi trong 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta (03/02/1930-03/02/2021). Hòa quyện, kết tinh trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, với những chủ trương và quyết sách rất sáng suốt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhất định sẽ hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, rạng rỡ trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là một trong những kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển của Đảng ra. Thành công thể hiện ở nhiều mặt, từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến công tác tổ chức Đại hội…được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ một cách rất công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học, thận trọng; tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận rất cao trong Đảng và trong toàn xã hội.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu:  “Trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ và làm rất bài bản, khoa học. Đã quy định tiêu chuẩn từng chức danh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ cấp dưới. Thứ hai là đã làm quy trình công tác cán bộ cấp chiến lược theo “5 bước” và có các quy định chống “chạy chức, chạy quyền”… Với một loạt cách làm bài bản như thế nên đã quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới, đặc biệt là không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XIII mà còn đặt ra những mục tiêu cụ thể đối với từng cột mốc lịch sử. Đó là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những cụm từ “khát vọng phát triển đất nước” và “đổi mới sáng tạo” được đề cập nhiều trong văn kiện Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta để đạt các mục tiêu đặc biệt quan trọng trên.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết:Văn kiện trình Đại hội X, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ Đại hội XII mà còn tổng kết 35 năm đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới; đồng thời đề ra các định hướng, nhiệm vụ không chỉ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng mà tầm nhìn đất nước đến năm 2045.”

Những chủ trương, quyết sách sáng suốt mang tầm chiến lược trong văn kiện cùng với thành công trong công tác bầu cử, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thể hiện ý chí, sức mạnh, trí tuệ của Đảng ta, sẽ tiếp tục chèo lái “con thuyền cách mạng” Việt Nam ngày càng vươn ra biển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao và vinh dự vô cùng to lớn. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.”

Những nội dung đặc biệt quan trọng trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng càng truyền niềm tin, khát vọng đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang qua 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra,tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                                          Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 28

Trả lời