Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 02/3/2021, 06:03:21

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử.

Theo đó:

*Chậm nhất 7.2.2021: Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố; Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã (105 ngày trước khi bầu cử)

*Chậm nhất 17.2.2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (95 ngày trước khi bầu cử)

Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản phải được gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

*Từ 22.2 – 27.2: Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia (85 – 90 ngày trước ngày bầu cử).

*Chậm nhất 4.3.2021: Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử. Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (80 ngày trước ngày bầu cử).

*Chậm nhất 14.3.2021: Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (70 ngày trước bầu cử).

*Chậm nhất 17h ngày 14.3.2021: Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử (70 ngày trước bầu cử).

*Chậm nhất 19.3.2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (65 ngày trước bầu cử)

*Chậm nhất 3.4.2021: Thành lập tổ bầu cử (50 ngày trước bầu cử)

*Chậm nhất 13.4.2021: Niêm yết danh sách cử tri (40 ngày trước bầu cử)

*Chậm nhất 18.4.2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (35 ngày trước bầu cử)

*Chậm nhất 28.4.2021: Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (25 ngày trước bầu cử)

*13.5.2021: Ngưng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử (10 ngày trước bầu cử).

*22.5.2021: Kết thúc vận động bầu cử (trước thời điểm bỏ phiếu 24h).

*Ngày 23.5.2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

*Chậm nhất 2.6.2021 (10 ngày sau bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

*Chậm nhất 12.6.2021 (20 ngày sau bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội./.

Thiên Thanh, Đào Hiền


Lượt xem: 40

Trả lời