Đăk Lăk dự kiến sáp nhập, hợp nhất 23 đơn vị công lập cấp tỉnh

Cập nhật 16/7/2018, 08:07:50

Theo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ sáp nhập, hợp nhất 23 đơn vị công lập cấp tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XII từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành, qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội. Trong thời gian tới, dự kiến số lượng các phòng tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất là 9 phòng; các phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất là 12 phòng. Dự kiến các đơn vị công lập cấp tỉnh thực hiện sáp nhập, hợp nhất là 23 đơn vị; đơn vị công lập cấp huyện thực hiện sáp nhập, hợp nhất là 76 đơn vị./.

Trần Cường – Lâm Thành


Lượt xem: 166

Trả lời