Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật 05/4/2016, 14:04:27

Ngày 30/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh. Theo đó, phạm vi đối tượng tại Quyết định … Continue reading “Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016”

Ngày 30/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh. Theo đó, phạm vi đối tượng tại Quyết định có nêu rõ, Quy chế này quy định về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc, quan hệ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các thành viên UBND tỉnh. Các thành viên của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các tổ chức cá nhân có quan hệ làm việc với UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh, các phó Chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chánh văn phòng UBND tỉnh và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2016. Những nội dung trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kém theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND đã bị sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành./.

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 75

Trả lời