Kinh tế

RSS

Việt Nam xuất siêu 6,33 tỷ USD

23/10/2018

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết 15/10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.