Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 12-4-2024

12/4/2024

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 10 đến ngày 11/4/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 10-4-2024

10/4/2024

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 08 đến ngày 10/4/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 8-4-2024

08/4/2024

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 05 đến ngày 07/4/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 5-4-2024

05/4/2024

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 03-04/4/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 3-4-2024

03/4/2024

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 01-02/4/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 1-4-2024

01/4/2024

Theo tin từ chi cục kiểm lâm, tính từ ngày 29-30/03/2024, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng