Câu hỏi kỳ thi thứ 8

Cập nhật 14/9/2020, 09:09:26

Bắt đầu từ 9 giờ, ngày 14/9/2020 và kết thúc lúc 17 giờ, ngày 25/9/2020

Câu 1: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào ?

a.Ngày 03 – 02 – 2008.

b.Ngày 04 – 02 – 2008.

c.Ngày 02 – 9 – 2008.

Câu 2: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững” là nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ mấy?

a.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII.

b.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV.

c.Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV.

Câu 3: Hãy cho biết mục tiêu: “…Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, được thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng ?

a.Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 – 11 – 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

b.Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 14 – 5 – 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).

c.Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Câu 4: Hãy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XII?

a.6 nhiệm vụ trọng tâm.

b.8 nhiệm vụ trọng tâm.

c.9 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 5: Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 30 – 10 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ?

a.21 biểu hiện.

b.24 biểu hiện.

c.27 biểu hiện.

Câu 6: “Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình”.

Hãy cho biết hành vi trên được trích trong quy định nào sau đây ?

a.Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 – 6 – 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

b.Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 – 12 – 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

c.Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 – 9 – 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Câu 7: Hãy cho biết kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi ?

*Để tham gia cuộc thi vui lòng truy cập http://thongtintuyengiaogialai.vn/ click vào banner “Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và trả lời câu hỏi.


Lượt xem: 685