Câu hỏi kỳ thi thứ 5

Cập nhật 03/8/2020, 14:08:10

Kỳ 5 bắt đầu từ 9 giờ, ngày , 03/8/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 14/8/2020

1. Hãy cho biết Chiến dịch Tây Nguyên mở màn vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 03/3/1975

b. Ngày 04/3/1975.

c. Ngày 07/3/1975.

2. Sau khi hợp nhất vào tháng 11/1975, tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu huyện, thị xã? đồng chí nào được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy?

a. 2 thị xã; 6 huyện; đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. 2 thị xã; 7 huyện; đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. 2 thị xã; 8 huyện; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) làm Bí thư Tỉnh ủy.

3. Hãy cho biết Đại hội Đảng lần thứ mấy đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức vụ Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm?

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (từ ngày 05 đến ngày 10/9/1960).

b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976).

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982).

4. “Trước mắt và lâu dài việc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng của tỉnh ta đều có mối liên hệ với hai tỉnh bạn, nhằm tạo thế mạnh chung để bảo vệ và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ mấy? Tên của hai tỉnh bạn là gì?

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VI; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

b. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VII; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

c. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ IX; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

5. Hãy cho biết Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư có nội dung cơ bản về vấn đề gì?

a. Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp.

b. Về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước.

c. Về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh.

6. Hãy cho biết sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, Khu 9 của tỉnh Gia Lai và Kon Tum được đổi tên gọi là gì?

a. Huyện Chư Prông.

b. Huyện Chư Păh.

c. Thị xã Pleiku.

7: Hãy cho biết kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

*Để tham gia cuộc thi vui lòng truy cập http://thongtintuyengiaogialai.vn/ click vào banner “Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và trả lời câu hỏi.

 


Lượt xem: 893