Quốc hội với Cử tri

RSS

Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

13/12/2022

Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Công văn số 2784 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 299/HĐND-VP ngày 24/11/2022

29/11/2022

Công văn số 2784 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 299/HĐND-VP ngày 24/11/2022