Thông báo

RSS

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 31-3-2023

31/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 29 đến ngày 30/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 29-3-2023

29/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 27 đến ngày 28/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 27-3-2023

27/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 24 đến ngày 26/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 24-3-2023

24/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 22 đến ngày 23/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng:

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 22-3-2023

22/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 20 đến ngày 21/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng:

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 20-3-2023

20/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 17 đến ngày 19/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng:

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 17-3-2023

17/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 15 đến ngày 16/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 13-3-2023

13/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 10 đến ngày 12/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 10-3-2023

10/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 08 đến ngày 09/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Thông báo cấp dự báo cháy rừng 8-3-2023

08/3/2023

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 06 đến ngày 07/03/2023, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng