Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 30/11/2016, 15:11:54

Đài PT-TH Gia Lai gồm có 7 phòng ban chức năng.

1. Lãnh đạo Đài gồm có :

– Ông: NGUYỄN KHẮC QUANG – Phó Giám đốc phụ trách.

          Tel: (0269) 3824 224;      0913 429 738.

– Ông: HÀ VĂN HÓA – Phó Giám đốc Kỹ thuật.

            Tel: (0269) 3512 445;      0988 371 890.

– Ông: ĐẶNG HUY CƯỜNG – Phó Giám đốc Nội dung.

           Tel: (0269) 3512 301;       0982 489 529.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Đài gồm có 07 phòng:

2.1. Phòng Tổ chức-Hành chính:

– Ông: VÕ ĐÌNH HUYÊN – Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3871 814;      0914 234 556.

– Bà:  ĐỖ MINH LOAN– Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3871814;      0169 203 70 37.

2.2. Phòng Thời sự:

– Bà: PHẠM NGỌC THIÊN NGA – Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3512 302;      0914 171 718.

– Ông: TRẦN QUỐC ANH – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3512 302;     0913 463 415

-Bà: CAO THỊ THU THỦY– Phó Trưởng phòng.

          Tel:(0269) 3512 302;     0982 117 478.

– Ông: ĐỖ PHÚC ĐỨC – Phó Trưởng phòng.

         Tel: (0269) 3512 302;    098 1202739.

2.3. Phòng Chuyên đề, Văn nghệ và giải trí:

– Ông: NGUYỄN KHẮC QUANG – Phó Giám Đốc – Phụ trách phòng.

          Tel: (0269) 3873 116;      0913 429 738.

– Bà: PHẠM THỊ MỸ LINH – Phó Trưởng phòng.

          Tel:  (0269) 3873 116;         0914 175 225.

– Bà: NGUYỄN HỮU HÒA GIANG – Phó Trưởng phòng.

          Tel:                                    0908 583 523.

2.4. Phòng Biên tập tiếng dân tộc:

– Bà: NAY H’NE – Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng.

          Tel: (0269) 3717 420;      0914 099 037.

– Bà: KHÁCH – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3717 420;      0982 344 782.

2.5. Phòng Chương trình:

– Bà: ĐÀO THỊ THÚY – Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng.

          Tel: (0269) 3512 304;      0914 096 149.

– Bà: PHAN THỊ LIỄU – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3512 308;      0905 261 657.

2.6. Phòng Kỹ thuật:

– Ông: HÀ VĂN HÓA – Phó Giám đốc Kỹ thuật – Phụ trách phòng.

            Tel: (0269) 3512 445;      0988 371 890.

– Ông: HUỲNH NGỌC TRÂN – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3828 486;      0914 171 132.

– Ông: NGUYỄN VĂN THÀNH – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3828 486;      0905 409 638.

– Ông: PHẠM VĂN HIỀN – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3828 486;      0982 001 677.

2.7. Phòng Kế hoạch-Tài vụ:

– Ông: MAI QUỐC PHONG – Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3500 532;      0905 674 777 .

– Ông: NGUYỄN THANH BÌNH – Phó Trưởng phòng.

          Tel: (0269) 3824 222;      0913 499 758.

 

Đài PT-TH Gia Lai


Lượt xem: 1661

4 thoughts on “Cơ cấu tổ chức”

Trả lời Nguyễn Mạnh Toàn Hủy