Thông tin và truyền thông

RSS

Thông tin – Truyền thông 01-11-2022

01/11/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai chú trọng phát triển chính quyền số
– Nông nghiệp 4.0 – Khi người dân thay đổi và thích ứng
– Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Gia Lai

Thông tin và truyền thông 18-10-2022

18/10/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Chuyển đổi số phải đẻ người dân, doanh nghiệp hưởng lợi
– Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho người dân,. doanh nghiệp

Thông tin – Truyền thông 4-10-2022

04/10/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung sau:
– Chuyển đổi số ở Gia Lai – Những thành tựu và mục tiêu hướng tới
– Các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Thông tin và truyền thông 20-9-2022

21/9/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung sau:
– Những chuyển biến trên dịch vụ hành chính công
– Tăng cường thông tin, dự báo, cảnh báo phòng chống thiên tai

Thông tin – Truyền thông 6-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Thông tin – Truyền thông gồm những nội dung chính sau:
Ngành Giáo dục Gia Lai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn