Quốc phòng toàn dân

RSS

Quốc phòng toàn dân 03-9-2022

03/9/2022

Trong Chuyên mục Quốc phòng toàn dân gồm những nội dung chính sau:
– LLVT huyện Krông Pa Huấn luyện giỏi – Kỷ luật nghiêm
– Diễn tập thực binh tiếp nhận Việt Kiều, người tỵ nạn